Психология.

Дисципліни

У зв’язку з переглядом навчальних планів в університеті систематично

проводиться робота з вдосконалення та оновлення дисциплін, створення

нових курсів та спецкурсів, так, наприклад: професійна педагогіка,

комп’ютерна схемотехніка, додаткові розділи чисельного аналізу,

системи штучного інтелекту, діловодство з використанням комп’ютерної

техніки, функціональна логістика, міжнародний туризм, філософія

глобальних проблем сучасності, методологія соціально-економічного

пізнання, державне регулювання економіки, ринок фінансових послуг,

управління фінансовою санацією, державний фінансовий контроль,

інтелектуальна власність та інше.

Згідно з потребами транспортного комплексу України та з метою

підтримки високого іміджу університету як національного ВНЗ, а

також для підвищення конкурентноздатності наших випускників

на ринку праці, в університеті постійно проводиться робота щодо

відкриття нових напрямів підготовки та спеціальностей.

Зокрема, введені нові напрями підготовки: “Туризм” (галузь знань

«Сфера обслуговування»), “Дизайн” (галузь знань «Мистецтво»),

“Філологія” (технічний переклад) (галузь знань «Гуманітарні науки»),

“Міжнародна економіка” (галузь знань «Економіка і підприємництво»),

”Геодезія, картографія та землеустрій” (галузь знань «Геодезія та землеустрій»,

та нові спеціальності: “Фінанси”, «Облік і аудит».