Психология.

Освітньо-кваліфікаційні рівні

На підставі освітньо-професійних програм вищої освіти за професійним спрямуванням і

освітньо-кваліфікаційних характеристик в університеті розроблені та затверджені

ректором навчальні плани за всіма напрямами підготовки та спеціальностями.

Вони враховують зміни та вимоги Болонського процесу, відповідають Положенню

про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) – бакалавр, спеціаліст, магістр

і погоджені з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства

освіти і науки України та Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і

науки України.