Психология.

Реалізація положень Болонської декларації

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004р.

№ 48 та. згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 414 від

21.05.2004 р. в університеті розроблені заходи щодо реалізації положень

Болонської декларації і впровадження кредитно-модульної системи організації

навчального процесу, а саме :

1. Починаючи з 2005-2006 навчального року, був проведений перший

етап педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації

навчального процесу (повномасштабне проведення педагогічного експерименту

на певних спеціальностях та впровадження елементів кредитно-модульного

навчання на всіх спеціальностях університету).

2. Досвідченими фахівцями кафедри “Теорії та історії держави і права”

почала викладатись дисципліна “Вища освіта і Болонський процес”. Навчально-методичне

управління та деканати університету вживають належних заходів щодо забезпечення

високої якості проведення навчальних занять із зазначеної дисципліни.

3. Була проведена необхідна робота щодо усунення недоліків, що мали

місце при проведенні першого етапу педагогічного експерименту та

поширення набутого досвіду з впровадження кредитно-модульної системи

організації навчального процесу на кафедрах університету.

4. В 2006-2007 навчальному році був продовжений педагогічний експеримент

за визначеними спеціальностями, а також, з метою подальшого впровадження положень

Болонської декларації до участі в педагогічному експерименті з кредитно-модульної

системи організації навчального процесу були задіяні нові спеціальності І курсу.

5. На виконання заходів щодо реалізації вимог Болонської декларації були

здійснені модульний контроль та аналіз успішності студентів в групах,

задіяних в педагогічному експерименті, а також підготовлені відповідні заходи

з поліпшення організації зазначеної роботи:

  • розробка індивідуальних навчальних планів для напрямів підготовки

(спеціальностей), задіяних в педагогічному експерименті ;

  • розробка загальної частини ЕCTS – інформаційних пакетів з

напрямів підготовки (спеціальностей).

6. З метою завершення в університеті до 2010 року процесу впровадження

вимог Болонської декларації в 2007-2008 навчальному році кредитно-модульна

система організації навчального процесу була запроваджена на всіх напрямах

підготовки І та ІІ курсів.

7. Згідно з концепцією розвитку університету в 2008-2009 навчальному році

кредитно-модульна система організації навчального процесу охоплювала всі

напрями підготовки І, ІІ , ІІІ курсів та частково – напрями(спеціальності) ІУ курсу.

8. З метою забезпечення повномасштабного впровадження в університеті

кредитно-модульної системи організації навчального процесу:

  • в 2009-2010 навчальному році КМС ОНП була задіяна на всіх напрямах

підготовки та спеціальностях університету денної форми навчання.

  • починаючи з 2010-2011 навчального року, КМС ОНП задіяна на всіх

курсах та напрямах підготовки заочної форми навчання.