Психология.

Розробка навчальних планів

Розширення переліку спеціальностей і спеціалізацій, перехід до

багатоступеневої системи підготовки фахівців, а також запровадження

в університеті нової дисципліни “Вища освіта і Болонський процес”

вимагають розробки нових навчальних планів. Цей процес в університеті

проходить під керівництвом методичних комісій факультетів і

науково-методичної ради університету.

Особлива увага приділяється питанням використання модульно-рейтингової

системи контролю знань і широкому запровадженню елементів дистанційного

навчання. Удосконалюється модульний контроль. Зокрема, в поточному році

був розроблений та впроваджений додатковий програмний комплекс

«Модульний та підсумковий контроль за виконанням навчального плану та

графіку навчального процесу». Це надало можливість вводити результати

виконання навчального процесу викладачами кафедр безпосередньо з

комп’ютерних робочих місць на кафедрах.

Для забезпечення подальшого впровадження технологій дистанційного

навчання в навчальний процес в університеті наказом ректора , починаючи

з 2014-2015 н.р. запроваджено використання електронних підручників,

дистанційних курсів, інших видів методичного забезпечення нового покоління.

З кожної дисципліни, що викладаються на кафедрах, розроблено та упорядковано

навчально-методичний комплекс, який складається з:

  • програми, що визначає зміст та структуру дисципліни, її місце

у системі підготовки фахівців;

  • робочої програми, що визначає розподіл навчального часу та

матеріалу за темами і формами знань;

  • методичного забезпечення всіх передбачених навчальним планом

видів занять студентів (семінарських, практичних, лабораторних та самостійних);

  • методичного забезпечення всіх необхідних у відповідності з навчальним

планом видів контролю знань; вхідного, поточного, підсумкового, контролю

залишкових знань студентів (комплексні контрольні роботи);

  • тематики курсових проектів (робіт), розрахункових графічних робіт та

методичних вказівок до їх виконання, у яких визначено обсяг, структуру

роботи, узагальнений зміст кожної структурної частини, вимоги до

оформлення.